Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7554
Title: Đa dạng thành phần loài họ tôm he penaeidae và palaemoninae ở vùng của sông Mỹ Thanh
Authors: Trần, Văn Việt
Hà, Nguyễn Tuyết Hoa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài tôm họ he Penaeidae và Palaemonidae ở vùng cửa sông Mỹ Thanh được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hình khai thác nguồn lợi tôm, mức độ đa dạng sinh học. Có 3 đợt thu mẫu, các mẫu tôm được thu trực tiếp tại các đáy trên sông và lưới kéo. Nghiên cứu còn khảo sát 80 hộ khai thác bằng nghề đáy và nghề lưới kéo. Kết quả cho thấy nguồn lợi tôm suy giảm rất nhiều, nghiên cứu đã xác định được 6 loài tôm họ Penaeidae và 4 loài tôm thuộc họ Palaemonidae, Chỉ số đa dạng ở mức thấp và trung bình, các loài có giá trị kinh tế như: Tôm sắt rằn (Parapenaeopsis sculptilis), Tôm bạc thẻ (Penaeus merguiensis), tôm bạc (Metapenaeus tenuipes) Tôm đất (Metapenaeus ensis).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7554
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
517.63 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.