Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7565
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung các nguồn carbohydrate khác nhau trong mô hình nuôi lươn ( Monopterus albus) không bùn áp dụng công nghệ biofloc
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Nguyễn, Thị Phương Thi
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung các nguồn carbohydrate khác nhau trong mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) không bùn áp dụng công nghệ biofloc” được thực hiện tại trại thực nghiệm thủy sản Khoa Phát triển nông thôn, Đại học Cần Thơ, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhằm mục đích đánh giá việc ứng dụng nuôi lươn (Monopterus albus) bằng công nghệ biofloc và tìm ra được loại carbohydrate thích hợp để bổ sung vào hệ thống nuôi. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại. Trong đó, nghiệm thức 1 là nghiệm thức đối chứng (không bổ sung carbohydrate), nghiệm thức 2 là nghiệm thức bổ sung nguồn carbohydrate là bột gạo, nghiệm thức thứ 3 là nghiệm thức được bổ sung bột khoai mì và nghiệm thức thứ 4 là nghiệm thức được bổ sung rỉ mật đường. Các nghiệm thức được cho ăn với lượng thức ăn bằng 3% trọng lượng thân. Sau 6 tuần thực hiện thí nghiệm, kết quả cho thấy tỉ lệ sống ở cả 4 nghiệm thức đều đạt 100%. Các chỉ tiêu về môi trường như oxy, nhiệt độ, pH, TAN, NO2- đều nằm trong khoảng cho phép để nuôi lươn. Trong đó nghiệm thức 3 (bổ sung bột mì) và nghiệm thức 4 (bổ sung rỉ mật đường) là 2 nghiệm thức cho thấy mức độ an toàn và ổn định nhất trong 4 nghiệm thức. Các chỉ tiêu về tăng trưởng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa nghiệm thức đối chứng và những nghiệm thức có bổ sung carbohydrate. Trong đó, nghiệm thức số 3 (bổ sung bột mì) và nghiệm thức số 4 (bổ sung rỉ mật đường) cho kết quả tốt hơn nghiệm thức 1 và 2. So sánh về chi phí sản xuất, nghiệm thức 3 và 4 cũng mang lại tính vượt trội hơn. Dựa vào kết quả trên mà ta có thể nhận định rằng việc bổ sung carbohydrate vào hệ thống nuôi lươn không bùn mang lại nhiều kết quả khả quan và đặc biệt là bổ sung bột mì (nghiệm thức 3) và bổ sung rỉ mật đường (nghiệm thức 4).
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7565
ISSN: B1510214
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.