Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7567
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa nông hộ và doanh nghiệp trong cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Văn Sang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ giữa nông hộ và doanh nghiệp trong cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa nông hộ và doanh nghiệp tham gia mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 113 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7567
ISSN: B1510292
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.