Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75824
Title: Ảnh hưởng của độ mặn ao nuôi lên chất lượng nở và thành phần sinh hóa của trứng bào xác Artemia
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Ngjc Thùy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong nghiên cứu này trứng Artemia được thu thập trên ruộng muối Vĩnh Châu trong các ao nuôi thí nghiệm có độ mặn khác nhau 40‰, 50‰, 60‰, 70‰, 80‰ và 60‰ duy trì ổn định nhằm xác định sự ảnh hưởng của độ mặn ao nuôi lên chất lượng trứng cũng như thành phần sinh hóa của trứng bào xác Artemia. Kết quả cho thấy độ mặn ao nuôi thấp (40‰ và 50‰) ảnh hưởng đến hiệu suất nở, tỷ lệ nở, tốc độ nở và sự nở đồng bộ (59.000-63.500 Nauplii/g, 31,37-37,54%, 12,4-13,8 giờ so với 225.500-258.500 Nauplii/g, 88,50-91,43%, 8,6-8,7 giờ theo thứ tự tương ứng; p<0,05). Điều này cho thấy độ mặn từ 60‰ trở lên chất lượng trứng sẽ tốt hơn vì hiệu suất nở và tỷ lệ nở cao, thời gian nở đồng bộ ngắn (8 giờ so với 13 giờ). Thành phần sinh hóa, độ mặn của các ao nuôi ảnh hưởng không lớn, hàm lượng protein dao động từ 50,05-52,57%; p<0,05; trứng nuôi ở độ mặn 60s có hàm lượng protein thấp hơn so với nuôi ở các độ mặn khác; hàm lượng lipid dao động khoảng 9,98-10,97% và tổng acid béo dao động khoảng 14,83-35,56 mg/g, trứng nuôi ở độ mặn thấp 40 và 50‰ có lượng acid béo cao gần gấp đôi so với các độ mặn khác.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75824
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
953.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.