Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75824
Nhan đề: Ảnh hưởng của độ mặn ao nuôi lên chất lượng nở và thành phần sinh hóa của trứng bào xác Artemia
Tác giả: Nguyễn, Văn Hòa
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Ngjc Thùy
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này trứng Artemia được thu thập trên ruộng muối Vĩnh Châu trong các ao nuôi thí nghiệm có độ mặn khác nhau 40‰, 50‰, 60‰, 70‰, 80‰ và 60‰ duy trì ổn định nhằm xác định sự ảnh hưởng của độ mặn ao nuôi lên chất lượng trứng cũng như thành phần sinh hóa của trứng bào xác Artemia. Kết quả cho thấy độ mặn ao nuôi thấp (40‰ và 50‰) ảnh hưởng đến hiệu suất nở, tỷ lệ nở, tốc độ nở và sự nở đồng bộ (59.000-63.500 Nauplii/g, 31,37-37,54%, 12,4-13,8 giờ so với 225.500-258.500 Nauplii/g, 88,50-91,43%, 8,6-8,7 giờ theo thứ tự tương ứng; p<0,05). Điều này cho thấy độ mặn từ 60‰ trở lên chất lượng trứng sẽ tốt hơn vì hiệu suất nở và tỷ lệ nở cao, thời gian nở đồng bộ ngắn (8 giờ so với 13 giờ). Thành phần sinh hóa, độ mặn của các ao nuôi ảnh hưởng không lớn, hàm lượng protein dao động từ 50,05-52,57%; p<0,05; trứng nuôi ở độ mặn 60s có hàm lượng protein thấp hơn so với nuôi ở các độ mặn khác; hàm lượng lipid dao động khoảng 9,98-10,97% và tổng acid béo dao động khoảng 14,83-35,56 mg/g, trứng nuôi ở độ mặn thấp 40 và 50‰ có lượng acid béo cao gần gấp đôi so với các độ mặn khác.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75824
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
953.91 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.