Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7589
Title: Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước - thực trạng và kiến nghị
Authors: Lê, Tiến Hào
Keywords: Cơ quan thanh tra
Thực trạng
Luật Thanh tra
Kiến nghị
Người đứng đầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.13-17
Abstract: Luật Thanh tra 2010 đã quy định rõ hơn, cụ thể hơn: mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước; quy định rõ hơn thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành; tiêu chuẩn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên và thành viên đoàn thanh tra...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7589
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.