Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75910
Nhan đề: Thói quen tìm kiếm thông tin Covid - 19 qua Internet của sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Hà Nội
Tác giả: Đào, Văn Phương
Phạm, Thị Diệu Linh
Trần, Linh Thảo
Nguyễn, Duy Phước
Đặng, Công Sơn
Đặng, Thu Trang
Nguyễn, Thị Hương Thảo
Đoàn, Thu Huyên
Phan, Thanh Hải
Lê, Xuân Hưng
Lê, Thị Thảo Linh
Từ khoá: Tìm kiếm thông tin
Thông tin sức khỏe
Internet
Covid - 19
eHEALS
Sinh viên Y
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 145, Số 09 .- Tr.260-268
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả thói quen tìm kiếm thông tin COVID - 19 qua Internet và phân tích sự khác biệt về điểm eHEALS (thang đo khả năng đọc viết eHealth (eHealth Literacy Scale)) giữa các nhóm đối tượng. Trong 346 người tham gia, có tới 94,8% sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin sức khỏe về COVID - 19. Trong đó, tổng điểm eHEALS đạt mức cao (31,19 ± 8,34); điện thoại thông minh được đa số người sử dụng (96,65%); đối tượng chủ yếu tìm kiếm cho bản thân (77,46%); phổ biến nhất với tần suất 3 lần/tháng hoặc ít hơn (54,27%). Nội dung sức khỏe được tìm kiếm phổ biến nhất là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới (88,72%) với lý do chủ yếu là mong muốn nâng cao kiến thức hoặc tò mò (75,61%). Mạng xã hội là nguồn thông tin phổ biến nhất đối với những người tham gia nghiên cứu (69,21%) với lý do được đưa ra chủ yếu là đặc tính dễ theo dõi/sử dụng (53,66%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm eHEALS giữa 2 nhóm tần suất tìm kiếm trực tuyến thông tin COVID - 19 (p < 0,05).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75910
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.