Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591
Nhan đề: Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Expertis
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Đỗ, Vũ An
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Dùn g chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC của Công Ty Kiểm toán và tư vấn Expertis áp dụng vào thực tế tại công ty khách hàng, từ đó đánh giá ưu điểm và nhược điểm của chương trình kiểm tooán . Đưa ra những giải pháp để hoàn thiện chương trình kiểm toán.
Mô tả: 82 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591
ISSN: C1500165
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.