Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75924
Title: Tai nạn khi sử dụng điện thoại và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 - 2021
Authors: Trần, Thị Quỳnh Diễn
Đặng, Thu Trang
Bùi, Thị Huyền
Lê, Thị Thảo Linh
Phạm, Thị Diệu Linh
Phan, Thanh Hải
Lê, Xuân Hưng
Đoàn, Thu Huyên
Keywords: Người đi bộ
Sử dụng điện thoại
Tai nạn
Yếu tố liên quan
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 145, Số 09 .- Tr.269-277
Abstract: Tình trạng tai nạn do sử dụng điện thoại di động ở người đi bộ ngày càng gia tăng. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng tai nạn do sử dụng điện thoại và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi đã điều tra mối liên quan giữa các yếu tố với tỷ lệ tai nạn khi sử dụng điện thoại của 380 sinh viên thông qua bộ câu hỏi được phát triển theo nghiên cứu của Piazza. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên sử dụng điện thoại và gặp tai nạn trong một tháng qua lần lượt là 49,47% và 48,62%. Một số yếu tố liên quan bao gồm: nhận thức về hành vi sử dụng điện thoại khi băng qua đường, hành vi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thoại hoặc video (aOR = 2,03; 95%CI: 1,03 - 3,97), hành vi truy cập Internet (aOR = 2,84; 95% CI :1,35 - 5,97). Sự hiểu biết của sinh viên về thực trạng tai nạn và các yếu tố liên là cần thiết để phát triển can thiệp hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75924
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.