Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7605
Title: Cơ chế đảm bảo dân chủ thông qua vai trò giám sát của Quốc hội
Authors: Vũ, Thị Mỹ Hằng
Keywords: Công tác thanh tra
Vai trò giám sát
Quyền giám sát
Quốc hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.33-35
Abstract: Một trong ba chức năng hết sức quan trọng của Quốc hội đó là giám sát. Quyền giám sát tối cao của Quốc hội là một bộ phận quan trọng cấu thành nên quyền lực của Quốc hội. Quyền giám sát của Quốc hội Việt Nam là quyền giám sát tối cao bắt nguồn từ vị trí pháp lý tối cao của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 69 Hiến pháp 2013).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7605
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.