Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7611
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ du lịch Hồng Hiếu
Authors: Phan, Tùng Lâm
Nguyễn, Thị Hồng Diễm
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu phân tích thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hồng Hiếu trong giai đoạn 3 năm giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 và tháng 6 năm 2018. Từ đó giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, kiểm soát hoạt động và là cơ sở để đánh giá và điều chỉnh các hoạt động, các bộ phận cụ thể trong doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu chiến lược cho các kì tiếp theo.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7611
ISSN: B1507833
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.