Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7625
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Ngô, Thị Yến Nhi Em
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sản xuất của các nông hộ nuôi TTCT trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phân tích hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ nuôi TTCT trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp giúp cho các hộ nuôi TTCT tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả kỹ thuật.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7625
ISSN: B1502581
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.