Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7645
Title: Phân tích tác động từ Video của các Beauty Vlogger trên Youtube đến ý định mua sản phẩm mỹ phẩm của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Trần, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trang về xu hƣớng tiêu dùng sản phẩm mỹ phẩm và các beauty vlogger trên YouTube hiện nay. Phân tích tác động từ video của các beauty vlogger trên YouTube đến ý định tiêu dùng sản phẩm mỹ phẩm của ngƣời tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ. Đề xuất giải pháp nâng cao ý định mua sản phẩm mỹ phẩm của ngƣời tiêu dùng thông qua video của các beauty vlogger trên YouTube.
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7645
ISSN: B1507850
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.