Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76452
Title: Phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa ở Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020
Authors: Trịnh, Thị Ái Hoa
Keywords: Phối hợp chính sách
Chính sách tài khóa
Chính sách tiền tệ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.03-14
Abstract: Bài viết này phân tích thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa thời kỳ 2011 – 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo thực hiện được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; đã chuyển từ thụ động, ứng phó với lạm phát sang chủ động, linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Tuy nhiên, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đang bị hẹp dần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76452
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.