Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76453
Title: Tác động phi tuyến của sở hữu cổ đông lớn tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thu Hoài
Keywords: Cổ đông lớn
Thanh khoản của cổ phiếu
Mô hình ngưỡng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.15-27
Abstract: Nghiên cứu làm rõ tác động của sở hữu cổ đông lớn tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập gồm toàn bộ công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2018. Bằng phương pháp kiểm định mô hình ngưỡng dữ liệu bảng của Hansen (1999), kết quả nghiên cứu chứng minh, sở hữu cổ đông lớn tổ chức có tác động phi tuyến đến thanh khoản của cổ phiếu, nhưng sở hữu cổ đông lớn cá nhân có tác động ngược chiều tới thanh khoản của cổ phiếu. Nghiên cứu đưa ra hàm ý chính sách cho nhà quản lý với mục tiêu tăng thanh khoản của cổ phiếu cũng như tăng tính hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76453
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.