Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76455
Title: Điều kiện phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tố Quyên
Keywords: Thanh toán điện tử
Pháp lý
Hạ tầng
Con người
Mức độ phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.39-49
Abstract: Bài viết này xem xét và đánh giá thực tế các điều kiện phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam ở bốn phương diện: pháp lý, hạ tầng kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho thanh toán điện tử, con người, mức độ phát triển của nền kinh tế và ngành tài chính ngân hàng. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý xem Việt Nam nên tập trung cải thiện điều kiện gì để phát triển mạnh mẽ dịch vụ thanh toán điện tử, góp phần giảm thiểu thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế hướng tới phát triển nền kinh tế số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76455
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.