Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76463
Title: Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tới thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Tạ, Phúc Đường
Keywords: Nông nghiệp
Chuyển dịch cơ cấu
Nông hộ
Thu nhập
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.19-26
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp và tác động của quá trình chuyển dịch này đối với tình trạng kinh tế (thu nhập) của các nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng dữ liệu bảng được trích xuất từ bộ số liệu điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê các năm 2016 và 2018. Kết quả phân tích cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng giảm sự phụ thuộc vào lúa và tăng các loại sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như trái cây và thủy sản đã góp phần làm tăng thu nhập của các hộ gia đình trong vùng. Hiệu ứng này lớn hơn ở các tỉnh ven biển - nơi có điều kiện kém thuận lợi hơn cho việc duy trì sản xuất lúa, so với các tỉnh nội địa. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đa dạng hóa nguồn thu nhập không đem lợi hoặc thậm chí có tác động nghịch đối với thu nhập của hộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76463
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.