Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76465
Title: Ảnh hưởng của xuất khẩu tới năng xuất của doanh nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Xuất khẩu
Học hỏi thông qua xuất khẩu
Năng suất
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.38-46
Abstract: Bài viết xem xét ảnh hưởng của xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam theo lý thuyết học hỏi thông qua xuất khẩu (learning-by-exporting) giai đoạn 2010-2015. Sử dụng mô hình tác động cố định FE (Fixed effect), kết quả nghiên cứu cho thấy, xuất khẩu có tác động tích cực đối với năng suất của doanh nghiệp, có sự khác biệt giữa năm đầu tiên tham gia xuất khẩu so với các năm khác. Kết quả cũng cho thấy, kinh nghiệm xuất khẩu tăng sẽ làm tăng năng suất của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76465
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.