Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76466
Title: Thuận lợi hóa thương mại và sự tham gia vào thương mại quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN
Authors: Trần, Thị Mai Thành
Keywords: Thuận lợi hóa thương mại
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chuỗi giá trị toàn cầu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.47-61
Abstract: Nghiên cứu này phân tích vai trò của thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy lấy doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN tham gia vào thương mại quốc tế dựa trên cơ sở dữ liệu của ASEAN, kết quả điều tra doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và cơ sở dữ liệu điều tra toàn cầu của Liên hiệp quốc về thuận lợi hóa thương mại số và bền vững. Từ đó, nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò của thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN tham gia vào thương mại quốc tế ở cả kênh trực tiếp - thông qua xuất, nhập khẩu - và kênh gián tiếp - tham gia vào liên kết trước và liên kết sau với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76466
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.