Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76467
Title: Di chuyển lao động chất lượng cao tại ASEAN
Authors: Lê, Mỹ Hương
Trần, Thị Ngọc Quyên
Vũ, Đăng Định
Keywords: Lao động chất lượng cao
Di chuyển lao động
ASEAN
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.62-76
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng di chuyển nguồn lao động chất lượng cao tại các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong bối cảnh các thành viên đang triển khai các cam kết của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), bài viết gợi ý một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho những phân tích tiếp theo về thực tiễn triển khai các chính sách di chuyển nguồn lao động tại một số lĩnh vực của Việt Nam theo cam hết hội nhập khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76467
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.