Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76468
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn và đặc điểm của hội đồng quản trị tới hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Vân Trang
Trần, Ngọc Mai
Phan, Thùy Dương
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Công ty niêm yết
Đặc điểm hội đồng quản trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.77-88
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 550 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2019. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp gồm: đòn bẩy tài chính, quy mô công ty, quy mô hội đồng quản trị, kiểm toán độc lập, phần trễ của lợi nhuận dồn tích có thể điều chỉnh. Bài viết đưa ra những khuyến nghị, đề xuất đối với các bên liên quan như các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty kiểm toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76468
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.