Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7649
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV xăng dầu Bé Ngân
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thị Minh thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bé Ngân trong quý 2 năm 2018. Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bé Ngân; Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bé Ngân trong năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bé Ngân.
Description: 95 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7649
ISSN: B1501985
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.