Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7654
Title: Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL tại công ty cổ phần Thái Minh chi nhánh Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Võ, Ngọc Đào
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng và phân tích quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL tại Công ty cổ phần Thái Minh chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện quy trình để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7654
ISSN: B1507877
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.