Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7658
Title: Phân tích ảnh hưởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Cà Mau
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Cao, Đăng Khoa
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hƣởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ đó đề ra giải pháp giúp nông hộ sản xuất đạt hiệu quả hơn trong sử dụng tốt các yếu tố tài chính.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7658
ISSN: B1502596
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
967.59 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.