Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7658
Nhan đề: Phân tích ảnh hưởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Cà Mau
Tác giả: Bùi, Lê Thái Hạnh
Cao, Đăng Khoa
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hƣởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ đó đề ra giải pháp giúp nông hộ sản xuất đạt hiệu quả hơn trong sử dụng tốt các yếu tố tài chính.
Mô tả: 66 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7658
ISSN: B1502596
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
967.59 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.