Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/767
Title: Tiếp cận tài chính toàn diện của các nước Asean và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Lê, Thị Khuyên
Bùi, Ngọc Mai Phương
Keywords: Tiếp cận tài chính
Asean
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1.- Tr.40-45
Abstract: Bài viết nêu các khái niệm và đo lường tài chính toàn diện; thực trạng tiếp cận tài chính toàn diện trong Asean; kinh nghiệm trong tiến trình triển khai tài chính toàn diện của một số nước Asean; một số đề xuất nhằm phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/767
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.