Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7703
Title: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Nguyễn, Kim Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng trách nhiệm xã hội và kiểm định mối quan hệ của trách nhiệm xã hội với hiệu quả tài chính của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.
Description: 107 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7703
ISSN: B1510288
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.