Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77033
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang hiện nay.
Authors: Đinh, Thị Chinh
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang”, luận văn đã tập trung làm rõ một số khái niệm về Hội đồng nhân dân. Đồng thời, luận văn đã đưa ra một số tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở khảo sát thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang luận văn đã nêu ra những mặt đạt được và hạn chế của quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp trong thời gian qua. Từ thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77033
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.