Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7743
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần cảng Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ trong tháng 06/2018. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty.
Description: 148 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7743
ISSN: B1501988
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.