Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/775
Title: Hoạt động ngân hàng Đồng Tháp năm 2017 tăng cường kết nối ngân hàng - khách hàng
Authors: Nguyễn, Văn Quế
Keywords: Ngân hàng
Khách hàng
Hoạt động kinh doanh
Đồng Tháp
Chăm sóc khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.100-101
Abstract: Kết thúc năm 2017, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được duy trì, ổn định, hiệu quả, các chi tiêu cơ bản đạt và vượt mức so với kế hoạch năm đã đề ra, trong đó huy động vốn đạt 37.103 tỷ đồng tăng 22,8% so với đầu năm, đạt 108,22% kế hoạch năm 2017, dư nợ đạt 50,272 tỷ đồng, tăng 13,54% so với đầu năm, đạt 104,16% kế hoạch năm 2017, nợ xấu được kiểm soát thấp, dưới 1% tổng dư nợ tín dụng. Tín dụng hướng vào lĩnh vực ưu tiên, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Với kết quả đạt được, ngân hàng Đồng Tháp đã góp phần cùng các Sở, Ngành trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/775
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.