Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7764
Title: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thủy sản Mekong
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Đinh, Nguyễn Tố Mai
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực về hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc, lương và chế độ đãi ngộ của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong. Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực với các chỉ số đo lường kết quả thực hiện công việc KPI. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7764
ISSN: B1502259
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.