Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7767
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát
Authors: Thạch, Keo Sa Ráte
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát giai đoạn 2015 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát giai đoạn 2015 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7767
ISSN: C1600178
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.