Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7768
Title: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu bạn Sáu Mừng
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh bao gồm: Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích tình hình các nguồn lực; Phân tích kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty; Đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh cho công ty trong thời gian tới.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7768
ISSN: C1600180
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.