Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7769
Nhan đề: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Ecuador
Tác giả: Phan, Anh Tú
Huỳnh, Tuấn Anh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng nền kinh tế và hoạt động kinh doanh cùng với mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo tại Ecuador. Phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo tại Ecuador. Nghiên cứu đề xuất các hàm ý về quốc tế hóa nhằm giúp các doanh nghiệp tại Ecuador nói riêng, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung đã, đang hoặc sẽ có ý định tham gia quốc tế hóa có cái nhìn đúng đắn, hoặc ít nhất là có cơ sở để nhìn nhận về vấn đề quốc tế hóa, để từ đó có những định hướng đúng đắn, sự chuẩn bị cần thiết khi tham gia sâu rộng vào thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu.
Mô tả: 217 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7769
ISSN: B1507868
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.