Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7769
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Ecuador
Authors: Phan, Anh Tú
Huỳnh, Tuấn Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng nền kinh tế và hoạt động kinh doanh cùng với mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo tại Ecuador. Phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo tại Ecuador. Nghiên cứu đề xuất các hàm ý về quốc tế hóa nhằm giúp các doanh nghiệp tại Ecuador nói riêng, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung đã, đang hoặc sẽ có ý định tham gia quốc tế hóa có cái nhìn đúng đắn, hoặc ít nhất là có cơ sở để nhìn nhận về vấn đề quốc tế hóa, để từ đó có những định hướng đúng đắn, sự chuẩn bị cần thiết khi tham gia sâu rộng vào thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu.
Description: 217 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7769
ISSN: B1507868
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.