Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7778
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV ĐTXD Trung Quang
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Nguyễn, Thị oanh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đầu Tƣ Xây Dựng Trung Quang quý 2 năm 2018. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV ĐTXD Trung Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh cho Công ty. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.
Description: 139 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7778
ISSN: C1600038
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.