Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7780
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dream Mekong Tiền Giang
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Trần, Kim Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dream Mekong trong tháng 6 năm 2018. Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả và nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dream Mekong.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7780
ISSN: B1501969
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.