Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7783
Title: Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung LP20, lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pagasianodon hypophthalmus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, T Thanh Trúc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của thức ăn bổ sung LP20 lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra. Sử dụng cá tra 3 tuần tuổi( khoảng 0,061g/con) để bố trí thí nghiệm,sử dụng thức ăn công nghiệp 45% đạm chứa LP20 ở các mức là 0 ppm,50 ppm,100 ppm,250 ppm, mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần nuôi trong hệ thống tuần hoàn trong vòng 60 ngày, mật độ 2con/lit (mỗi bể chứa 150lit nước), cá được cho ăn 2 lần/ngày cho ăn tối đa theo nhu cầu và ghi nhận lại lượng thức ăn cá ăn mỗi ngày. Trong quá trình thí nghiệm các yếu tố nhiệt độ, pH được kiểm tra 3 ngày/lần, NO2 NH3 DO kiểm tra 1 tuần/lần. Kết quả thu được sau 60 ngày thí nghiệm là: nghiệm thức 4 (250 ppm LP20) có tỉ lệ sống cao nhất trong 4 nghiệm thức (23,6%) khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các thí nghiệm còn lại (p<0,05), tăng trưởng tốt nhất về khối lượng (18,1g) và giảm dần qua các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức 1 (0 ppm LP20) tỉ lệ sống thấp(13,8%), tăng trưởng chậm (14,2g). Hệ số tiêu tốn thức ăn thì cho kết quả ngược lại so với số liệu tăng trưởng, tuy nhiên FCR của 3 nghiệm thức chứa LP20 khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), FCR của nghiệm thức 1( 0 ppm LP20) là cao nhất (1,06) và thấp nhất là 0,78 ở nghiệm thức 4 (250 ppm LP20). Kết quả cho thấy việc bổ sung LP20 vào thức ăn đã giúp cá phát triển tốt hơn tỉ lệ sống cao hơn và có ảnh hưởng tích cực đến FCR của cá ( đặc biệt tốt nhất ở mức 250 ppm LP20).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7783
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
561.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.