Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7784
Title: Ảnh hưởng của đậu tằm (Vicia faba) lên sinh trưởng và chất lượng thịt của cá tra (Pagasianodon hypophthalmus)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Trần, Đăng Khoa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng thức ăn có kết hợp với đậu tằm (Vicia faba) đến thành phần sinh hóa của cá tra (độ ẩm, protein, tro và béo) và cấu trúc cơ thịt. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT): nghiệm thức 1 (NT1) cho cá ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp (TACN), nghiệm thức 2 (NT2) cho cá ăn 90% TACN với 10% đậu tằm, nghiệm thức 3 (NT3) cho cá ăn 80% TACN kết hợp 20% đậu tằm, nghiệm thức 4 (NT4) cho cá ăn 70% TACN kết hợp 30% đậu tằm. Kết quả sau 2 tháng nuôi, hàm lượng protein của cá nuôi bằng đậu tằm ở NT3 là 17,16% (khối lượng tươi) cao hơn so với các NT còn lại. Cấu trúc có sự khác biệt rõ rệt về độ săn chắc giữa cơ thịt nuôi bằng đậu tằm so với cơ thịt cá nuôi bằng TACN từ 54,33-69,83 g.cm. Đánh giá cảm quan cho thấy mẫu cá nuôi bằng đậu tằm cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các mẫu còn lại.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7784
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
537.87 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.