Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7789
Nhan đề: Ảnh hưởng kết hợp mật độ và thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) giống
Tác giả: Huỳnh, Thanh Tới
Đinh, Thị Diễm My
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thí nghiệm ảnh hưởng kết hợp giữa mật độ (100; 200 và 300 con/m2) và loại thức ăn (thức ăn viên; Artemia tươi sống và Artemia đông lạnh) lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) được thực hiện nhằm tìm ra mật độ và loại thức ăn thích hợp cho cá. Cá kèo giống tự nhiên với chiều dài và khối lượng ban đầu là 2,7 cm/cá thể và 0,51 g/cá thể được bố trí nuôi trong bể 250L chứa 100L nước 5‰. Kết quả cho thấy sau 30 ngày ương, chiều dài cá dao động từ 4,93-7,75 cm/cá thể và khối lượng dao động từ 3,88-6,49 g/cá thể. Khi so sánh cùng mật độ thì cá cho ăn bằng thức ăn viên có kích cở và khối lượng lớn hơn cá cho ăn bằng Artemia tươi sống và đông lạnh, và khi so sánh cùng loại thức ăn thì cá kèo nuôi ở mật độ 100 con/m2 có kích cở và khối lượng lớn hơn cá nuôi ở mật độ cao. Khối lượng cá cho ăn bằng thức ăn viên ở mật độ 100 con/m2 lớn hơn có ý nghĩa so với cá nuôi ở mật độ 200 và 300 con/m2. Đối với Artemia tươi sống và Artemia đông lạnh thì cá ở mật độ 100 con/m2 có khối lượng cao hơn không có ý nghĩa so với cá ở các mật độ còn lại. Nhìn chung, cả mật độ và loại thức ăn có tác động riêng lẻ lên chiều dài và khối lượng cá, nhưng không có tác động tương tác với nhau lên chiều dài và khối lượng của cá.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7789
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
296.96 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.