Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7793
Title: Ảnh hưởng của các phương thức bổ sung chế phẩm vi sinh lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giống
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Bùi, T Như Quỳnh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá phương thức bổ sung chế phẩm sinh học lên sự phát triển và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giai đoạn giống.Thí nghiệm được bố trí với 05 phương thức: Không sử dụng men vi sinh hay probiotic (NT1-ĐC1), bổ sung chuối vào thức ăn(NT2), probioticbổ sung vào nước ương (NT3), probiotic trộn vào thức ăn (NT4), probiotic trộn vào thức ăn và có áo chuối (NT5). Tôm có khối lượng và chiều dài ban đầu lần lược là 0,06±0,02 g/cá thể; 1,48±0,3cm/cá thể.Mật độ ương 2con/L ở độ mặn 20‰.Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống của tôm khá cao ở NT3 (90%), cao hơn có ý nghĩa so với tôm ở NT1 (70,3%), nhưng cao hơn không có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Chiều dài và khối lượng của tôm có cải thiện ở tất cả các nghiệm thức bổ sung probioticcó ý nghĩa (p<0,05) so với tôm cho ăn 100% thức ăn viên. Tăng trưởng chiều dài và khối lượng tôm cao nhất ở NT3 (4,9 cm/cá thể; 0,76g/cá thể), kế đến là tômở NT4(4,7cm/cá thể; 0,71 g/cá thể), lớn hơn có ý nghĩa so với tôm ở NT1 (3,2cm/cá thể; 0,27 g/cá thể). Sử dụng probiotic trong ương tôm thẻ không những cải thiện tăng trưởngvề chiều dài và khối lượng mà còn làm tăng tỉ lệ sống của tôm đángkể. Từ kết quả của thí nghiệm này có thể khẳng định phương pháp tạt probiotic vào nước hay trộn probiotic vào thức ăn đã cải thiện tốt tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7793
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
362.25 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.