Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7793
Nhan đề: Ảnh hưởng của các phương thức bổ sung chế phẩm vi sinh lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giống
Tác giả: Huỳnh, Thanh Tới
Bùi, T Như Quỳnh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá phương thức bổ sung chế phẩm sinh học lên sự phát triển và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giai đoạn giống.Thí nghiệm được bố trí với 05 phương thức: Không sử dụng men vi sinh hay probiotic (NT1-ĐC1), bổ sung chuối vào thức ăn(NT2), probioticbổ sung vào nước ương (NT3), probiotic trộn vào thức ăn (NT4), probiotic trộn vào thức ăn và có áo chuối (NT5). Tôm có khối lượng và chiều dài ban đầu lần lược là 0,06±0,02 g/cá thể; 1,48±0,3cm/cá thể.Mật độ ương 2con/L ở độ mặn 20‰.Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống của tôm khá cao ở NT3 (90%), cao hơn có ý nghĩa so với tôm ở NT1 (70,3%), nhưng cao hơn không có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Chiều dài và khối lượng của tôm có cải thiện ở tất cả các nghiệm thức bổ sung probioticcó ý nghĩa (p<0,05) so với tôm cho ăn 100% thức ăn viên. Tăng trưởng chiều dài và khối lượng tôm cao nhất ở NT3 (4,9 cm/cá thể; 0,76g/cá thể), kế đến là tômở NT4(4,7cm/cá thể; 0,71 g/cá thể), lớn hơn có ý nghĩa so với tôm ở NT1 (3,2cm/cá thể; 0,27 g/cá thể). Sử dụng probiotic trong ương tôm thẻ không những cải thiện tăng trưởngvề chiều dài và khối lượng mà còn làm tăng tỉ lệ sống của tôm đángkể. Từ kết quả của thí nghiệm này có thể khẳng định phương pháp tạt probiotic vào nước hay trộn probiotic vào thức ăn đã cải thiện tốt tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng.
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7793
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
362.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.