Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7796
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH MTV san lấp mặt bằng Thiên Ngân
Authors: Lê, Tín
Thiều, Quang Sáng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, các chỉ số tài chính liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán của công ty TNHH SLMB Thiên Ngân
Description: 109 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7796
ISSN: C1600041
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.