Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7800
Title: Giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt ở vùng nông thôn ven sông quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Thành Danh
Nguyễn, Lê Anh Đào
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng xử lý CTSH của người dân ở vùng NT ven sông của quận Ô Môn, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp quản lý CTSH của người dân và đề xuất các giải pháp quản lý RT phù hợp.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7800
ISSN: B1412141
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.