Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78056
Title: Ảnh hưởng của thay thế bột cá bằng bột đậu nành lên men trong thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Tăng, Văn Sang
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của việc thay thế bột cá (FM) bằng bột đậu nành lên men (FSB) trong thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức có cùng mức protein 40%, 18 MJ/kg. Nghiệm thức thức ăn đối chứng không có bột đậu nành lên men (FSB). Các nghiệm thức còn lại bột cá được thay thế lần lượt là 5% và 10% bột đậu nành lên men (FSB). Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm thức thức ăn khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tăng trưởng của cá ở nghiệm thức thay thế bột cá bằng 10% bột đậu nành lên men (FSB) là cao nhất, nhưng không có khác biệt có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức đối chứng và 5% FSB. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức về hệ số thức ăn và hiệu quả sử dụng protein. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể thay thế protein bột cá bằng bột đậu nành lên men FSB ở mức 10% trong khẩu phần ăn cho cá lóc.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78056
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
354.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.