Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7806
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dược phẩm Phúc Tường
Authors: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Diễm Trinh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác quản lý, sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả cũng như công tác hạch toán tại công ty, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả.
Description: 235 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7806
ISSN: B1502051
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.