Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78079
Title: Phân tích hiệu quả sản xuất tôm sú trong mô hình nuôi tôm sú kết hợp với cua biển ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Nguyễn, Thị Ngọc Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả sản xuất tôm sú trong mô hình nuôi tôm sú kết hợp với cua biển ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nuôi tôm sú kết hợp với cua biển ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang nâng cao hiệu quả sản xuất.
Description: 80 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78079
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.