Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7808
Title: Vai trò của hợp tác xã đối với thành viên tham gia sản xuất chanh không hạt tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Trần, Duy Khánh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “ Vai trò của hợp tác xã đối với thành viên tham gia sản xuất chanh không hạt tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.” Được thực hiện để so sánh các chỉ tiêu về tiêu chí, lợi nhuận/ chi phí, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, những lợi ích từ hợp tác xã, hoạt động hỗ trợ cũng như vai trò của hợp tác xã, từ đó xem mô hình nào có hiệu quả để khuyến khích nông hộ tham gia phát triển. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 60 mẫu phỏng vấn nông hộ ở tỉnh Hậu Giang, cụ thể ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh trung bình 2 tổng thể qua kiểm định T-test. Kết quả phân tích 60 mẫu nghiên cứu gồm 30 nông hộ sản xuất chanh không hạt có tham gia vào hợp tác xã và 30 nông hộ sản xuất chanh không hạt không tham gia vào hợp tác xã cho thấy, năng suát và lợi nhuận của 30 hộ tham gia HTX cao hơn so với 30 hộ không tham gia vào HTX. Đây là cơ sở rõ ràng để nông hộ mạnh dạn tham gia vào HTX để cải thiện thu nhập nâng cao hiệu quả cho nông hộ đa số nông hộ tham gia vào HTX đều cải thiện về mặt tài chính nên việc tham gia vào HTX khẳng định có hiệu quả hoàn toàn hợp lý.
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7808
ISSN: B1510608
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.