Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78082
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng giao thực phẩm trên thiết bị di động của khách hàng ở thành phố Cần Thơ.
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Lê, Thị Kim Phụng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố tác động đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng giao thực phẩm của khách hàng tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên kết quả nghiên cứu để đưa ra các hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ này của khách hàng.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78082
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.