Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7810
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOPETCO)
Authors: Lê, Tín
Phan, Thị Thùy Trang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp (DOPETCO). Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Description: 240 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7810
ISSN: B1500133
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
66.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.